เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

+

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดทำแปลงต้นแบบงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีในผักของเก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูัระดับจังหวัด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปล...

การแจกปัจจัยการผลิตให้สมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ปี 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น แจกปัจจัยการผลิตให้สมาชิกศูนย์ผลิตเ...

ประชุมชี้แจ้ง "หลักการเขียนโครงการฯ" โครงการส่งเสริมร้างทักษะและสร้างอาชีพทางการเกษตร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน เเละเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุม และมีการประชุมช...

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protecd Area Committee:PAC) ประจำปี 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protecd Area Committee:PAC) ประจำปี ...

จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลวังสวาบ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

    

งานฟิวเดย์อำเภอภูผาม่าน 2561

       ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร       อำเภอภูผาม่าน

     แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน