เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

+

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศพก.อำเภอภูผาม่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศพก. เพื่อรองรับการเป็น

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศพก.อำเภอภูผาม่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศพก. เพื่อรองรับการเป็น...

อบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพิ่มมู๔ลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ได้จัดอบรมอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผ...

มอบปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561

วันที่ 26 มี.ค.2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน และนางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริม...

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั้ง ประธานศพก. และเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ต...

จัดอบรมเกษตร เรื่อง"การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การผลิตพืช ทดแทนให้เกษตรกร

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา09:00น. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดอบรมเกษตร เรื่อง"การจัดเวทีแลกเ...

รับและตรวจสอบ ปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี

วันที่ 22 มี.ค.2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ได้มอบหมายให้ นางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชา...

ลุ่มปลูกผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน

วันที่19มีนาคม2561 ดูงาน กลุ่มปลูกผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน เรื่อง "การตลาดนำการผลิต"บ้านโนน...

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา16.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา16.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...