เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

นายวันที  เนื่องชุมพล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอภูผาม่าน

นายชำเนา  ช่วงภักดี
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นางมณี  ปภุสโร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวลักขณา เมืองแวง 
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

 

นางสาวสุกัณญา  มาตรมั่น
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

19 กุมภาพันธ์ 59 11:26:19