เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

 

นายประจัญ  ขันพิมล
 เกษตรอำเภอภูผาม

นายจักรพงษ์ มานะดี
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางมณี  ปภุสโร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวลักขณา เมืองแวง 
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

 

นางสาวสุกัณญา  มาตรมั่น
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฤทัยกานต์  แผ้วชำนาญ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

 

 

 

 

11 ธันวาคม 61 07:55:04