เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

นายอุดม   ราศรี

เกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

นางสาวลักขณา เมืองแวง 

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายจักรพงษ์ มานะดี
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวฤทัยกานต์  แผ้วชำนาญ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

 

นางมณี  ปภุสโร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวสุกัณญา  มาตรมั่น
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

ช่วยราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งว่าง

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

22 กันยายน 62 16:06:00