เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน

 

 

นายประจัญ  ขันพิมล
 เกษตรอำเภอภูผาม

นายจักรพงษ์ มานะดี
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางมณี  ปภุสโร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวลักขณา เมืองแวง 
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

 

นางสาวสุกัณญา  มาตรมั่น
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

16 ตุลาคม 60 15:55:10