เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประมวลภาพการอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลโนนคอม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลโนนคอม ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑...

ประมวลภาพการอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลวังสวาบ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลวังสวาบ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑...

ประมวลภาพการอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลภูผาม่าน

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลภูผาม่าน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑...

ประมวลภาพการอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลนาฝาย

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลนาฝาย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑...

ประมวลภาพการอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลห้วยม่วง

ประมวลภาพการอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลห้วยม่วง...

ปิดการอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้เกียรติพบปะ...

การประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

วันที่ 20 มิ.ย. 61 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน และสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ...

การฝึกอบรมเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 ตำบลนาฝาย ตำบลห้วยม่วง ตำบลภูผา

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน วันที่ 18 มิ.ย. 61 มีดังนี้ 1.นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายจักรพงศ์ มานะดี นักวิชาการส่งเสริมก...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศพก.อำเภอภูผาม่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศพก. เพื่อรองรับการเป็น

สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ศพก.อำเภอภูผาม่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศพก. เพื่อรองรับการเป็น 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชม...

อบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพิ่มมู๔ลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ได้จัดอบรมอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพิ่มมู๔ลค่าภาคเกษตร ปี 2561กิจกรรมอบรมถ่ายทอ...