เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่านพร้อมภริยา นายประจัญ ขันพิมล หน.เกษตรอำเภอภูผาม่าน นายเฉลิม ทาตา กำนันตำบลห้วยม่วง ร่วมวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเ...

จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยม...

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโคกไม

12 ก.ค.59 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอภูผาม่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน นำเกษตร ผู้นำชุมชน ทั้ง 42 หมู่บ้านของอำเภอภูผาม่าน ศึก...

ร่วมงานแสดงผลงานและสินค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท นำคณะเจ้าหน้าที่และ Young Smart Farmer (YSF) เข้าร่วมงานแสดงผลงานและสินค้าเกษตรกรรุ่...

เตรียมความพร้อมในการขอใบรับรองแหล่งผลิต(ใบ Q) และ จ่ายปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์เพ

6 ก.ค..59 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมสมาชิกก...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

30 มิ.ย.59 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ป...

เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 ก

29 มิถุนายน 2559 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธ...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปี25559

21 มิถุนายน 2559 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธ...

ต้อนรับคณะกรรมการประกวด

21 มิถุนายน 2559 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอ ภูผาม่าน มอบหมายให้ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม นวส.ปฏิบั...

ประชุมชี้แจง

16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น.นายวันที เนื่องชุมพลเวลา และนางสาวลักขณา เมืองแวง นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพก...