เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา16.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา16.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และมอบรางวัลสำนักงานเกษตรอำเภอที่มีผลงานวาดแปลงดีเด่น และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ และเน้นย้ำให้ทุกคนทำงานด้วยความรักและสามัคคีกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ณ.ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

    

22 มีนาคม 61 14:28:14