เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลุ่มปลูกผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน

      วันที่19มีนาคม2561. เวลา09;00น.นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน ศึกษา ดูงาน และร่วมต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ว่าที่ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เจ้าหนัาที่สนง.เกษตรอำเภ เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มทำสวนบ้านโนนเขวา ม3 ตำบลดอนห้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น และลงพื้นที่ ตรวจ เยี่ยม ชม ให้แนะนำ การส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มทำสวนบ้านโนนเขวา. จากเดิมเกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าว และปลูกพืชผักเป็นอาชีพรอง ตั้งแต่เกิดวิตฤก เกิดน้ำท่วม ปี2554 เกษตรกรได้ปรับแปลงพฤติกรรม หันมาปลูกพืชผักมากขึ้น แต่เป็นการปลูกผักเชิงเดี่ยว ส่งผลให้เกิดโรคแมลง ศัตูรพืชผักได้ง่าย จึงใช้สารเคมีในปริมาณมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาจำหน่ายมากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของตนเอง และผู้บริโภค ต่อมาปี2559 เกิดการร่วมกลุ่มจดทะเบียน เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนโนนเขวา โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ให้การสนับสนุน แก่เกษตรกร แบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประเภท สินค้าพืชผัก. โดยมีการทำงานแบบบูรณาการณ์ "การตลาดนำการผลิต"  มีการดำเนินการดังนี้กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ผลิต
☆เทโก้โล้ตัส ผู้รับชื้อสิยค้า
☆ หน่วยงานราชการ สนับสนุน วิชาการ และปัจจัย บางส่วน 

    

22 มีนาคม 61 15:38:03