เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561

วันที่ 26 มี.ค.2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน และนางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561 ที่ บ้านโนนสะอาด ม.4  ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จำนวน 60,000 ถุง เกษตรเป้าหมาย     15 ราย

  

26 มีนาคม 61 15:49:45