เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การแจกปัจจัยการผลิตให้สมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ปี 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายประจัญ  ขันพิมล  เกษตรอำเภอภูผาม่าน  มอบหมายให้  ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์  พนมพรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  แจกปัจจัยการผลิตให้สมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ปี 2561 (ถั่วลิสง, ถั่วเหลือง)  จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 40  คน 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 61 22:03:34