เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูัระดับจังหวัด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูัระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ครั้งที่ 2/2561 ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 61 22:11:25