เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การจัดทำแปลงต้นแบบงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีในผักของเก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน  ร่วมกับ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน  และคณะทำงานวิจัยกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น  จัดทำแปลงต้นแบบงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีในผักของเกษตรกร อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยกระบวการมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 61 22:21:54