เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อล

วันที่ 13 กันยายน 2561 คณะทำงานฝ่ายวิจัยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งที่ 7 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวที จำนวน  40 คน  จัดขึ้น ณ ศพก.ภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

23 กันยายน 61 00:09:47