เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายประจัญ  ขันพิมล  เกษตรอำเภอภูผาม่าน  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. หญิงยุภารัตน์  พนมพรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  โดยกลุ่มเพาะเห็ดบ้านสว่างโนนสูง และกลุ่มเพาะเห็ดเพื่อจำหน่าย  บ้านท่ากระบือ ตำบลภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

23 กันยายน 61 00:13:46