เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปี25559

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายชลิต  วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน รุ่น 1 จำนวน 80 คน จากตำบลห้วยม่วง นาฝาย และวังสวาบ  ณ หอประชุมอำเภอภูผาม่าน.      

         

22 มิถุนายน 59 17:12:22