เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 ก

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน มอบหมายให้นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน รุ่น 2 จำนวน 100 คน จากตำบลภูผาม่าน และ ตำบลโนนคอม ณ หอประชุมอำเภอภูผาม่าน

          

4 กรกฎาคม 59 15:48:49