เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

วันที่ 30 มิ.ย.59 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเกษตรกร ประมงอำเภอชุมแพ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และ ร.ต.ธนกฤต แสงราชา ผู้แทน ร.8 พัน 2 ร่วมในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอภูผาม่าน โดยมีเกษตรกรร่วมงานจำนวน 120 คน

                      

 

4 กรกฎาคม 59 15:59:39