เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ9101

โครงการ9101 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จำนวน5ตำบล(ชุมชน) 8โครงการ งบป​ระมาณ12,500,000บาท "ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ" ตามแผนงานการใช้เงิน และการใช้แรงงาน ที่กำหนดไว้

  

29 สิงหาคม 60 17:02:51