เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประกวด ศจช.บ้านนาน้ำซำ

ประกวด ศจช.บ้านนาน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก. มอบหมายให้ นางวชิรา ไฝเจริญมงคง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และคณะ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ศทอ.ขก) ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนาน้ำซำ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เพื่อประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ และติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีนายอภิเษก ประเสริฐ ประธาน ศจช.บ้านนาน้ำซำ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หน.กลุ่มอารักขาพืช จนท.กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.ขอนแก่น จนท.สนง.เกษตรอำเภอภูผาม่าน สมาชิก ศจช.บ้านนาน้ำซำ และหัวหน้าส่วนราชการ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

        

29 สิงหาคม 60 17:08:00