เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานภารกิจ วันที่ 24 มกราคม 2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอภูผาม่าน มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าดังต่อไปนี้ เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ต หญิงยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานพัฒนาที่ดิน จัดกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. อำเภอภูผาม่าน ณ ศพก. อำเภอภูผาม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 47 คน เวลา 09.30 น. นางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ มานะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการเปิดงานแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพดินในระบบการทำเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น เวลา 13.30 น. นายจักรพงศ์ มานะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เยี่ยมเยือนเกษตรกรเพื่อแนะนำแนวทางการทำการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ผัก)แก่เกษตรกรที่มีรายได้ จปฐ. ตกเกณฑ์ ณ บ้านวังกกแก้ว ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

25 มกราคม 61 08:21:12